Més notes de treball des del Simposi Internacional d’ELA a Austràlia (II)

La Dra. Mònica Povedano continua compartint amb tots vosaltres les primeres notes de treball que està prenent al Simposi Internacional d’ELA i altres malalties de motoneurona, que es fa fins demà divendres a Perth (Austràlia).

Seguint encara amb la primera jornada (recordeu que hi ha 7 hores de diferència), un dels temes que més poden interessar als pacients:

Assaig NurOwn amb cèl·lules mesenquimals de medul·la òssia diferenciades que expressen gran quantitat de factors neurotròfics.

S’ha fet l’assaig amb 50 pacients, durant 6 mesos, dels quals 36 van rebre el fàrmac. S’ha tractat d’una injecció única, en què s’han valorat sobretot factors com el líquid cefaloraquidi, els marcadors inflamatoris i d’altres factors neurotròfics.

S’ha confirmat que en el pacient tractat augmenten els factors neurotròfics i disminueixen els marcadors inflamatoris.

Al seu torn, observen que la chitinasa 1, activador de macròfags, correlaciona inversament amb l’escala funcional.

A curt termini, s’observa una tendència a la millora en l’escala funcional que és més marcada en els progressors ràpids.

Aquest assaig en fase 2 dona lloc a un nou estudi fase 3 amb 200 pacients.

Vegeu l’article NurOwn (en anglès)

L’empresa BrainStorm Cell Therapeutics no va presentar cap vídeo de resultats miraculosos amb pacients i el moderador de la sessió, el professor Van der Berg, líder europeu en la recerca de malaltia de motoneurona, va subratllar que amb aquest número de pacients i les dades obtingudes no es pot parlar d’efectes,  clínics. El doctor Ralph Kern, cap d’operacions i cap mèdic de BrainStorm Cell Therapeutics, va admetre aquesta qüestió i que s’haurà d’esperar a tenir els resultats del nou estudi. És fonamental esperar a la correcta realització dels estudis.

La primera jornada del Simposi va acabar amb ponències sobre factors demogràfics i la importància dels estudis de prevalença i incidència al llarg de el món, no només Estats Units i Europa, que van a permetre conèixer millor la malaltia. Es van presentas sengles estudi d’Àsia i Llatioamèrica, aquest últim liderat per Orla Hardiman.

Això reforça el treball que realitzem des de la Unitat Funcional de Malalties de Motoneurona de l’Hospital Universitari de Bellvitge, juntament amb M. Antonia Barceló i Marc Saez sobre una model de dades comú que ens permetrà conèixer incidència i prevalença en el nostre mitjà i que intentem replicar a l’Estat.

També s’han presentat dos estudis que realitza Biogen amb teràpia amb oligonucleòtid antisentit.

Aquesta teràpia serveix per casos en que la malaltia està relacionada amb una alteració genètica.

Aquest laboratori ja té experiència reeixida en atròfia muscular espinal (AME), i ha estat acceptada per FDA-AME i l’Agència Espanyola del Medicament.

Nosaltres estem tractant pacients adults.

En aquesta línia Biogen està amb la fase III per SOD 1, I fase I de c9.

Tot això amb bons resultats.

Simposi dia 2

Esmorzar 7.00 AM amb A. Chio , A. Al-Chalabi i M. Kiernan

Es tracta d’un petit simposi en el qual es planteja el paper de l’ambient, els gens, o tots dos, a la malaltia.

El rol dels gens, Ammar Al-Chalabi

És clar que és una malaltia relacionada amb l’edat; és a dir, l’edat és un factor i la història familiar també.

Sembla que el 60% del risc ve per càrrega genètica.

Hi associacions ambientals, el que que no vol dir que siguin factors de risc per a la malaltia.

Es troben clústers relacionats en ocasions amb zones més poblades o amb més població d’edat avançada.

Pel que fa a gens, hi ha d’un 5% a un 10% de familiars

Conclou que està clar que tot i l’absència d’història familiar hi ha una càrrega genètica que suposa un risc de desenvolupar la malaltia.

Els factors ambientals, A. Chio

Vivim en un món exposats a un exposoma (totalitat de les exposicions ambientals que afecten les persones des de la concepció en endavant, complementant el genoma) amb factors interns, com ara el microbioma, i externs (factors ambientals, estil de vida …) que participen en la modificació dels gens per canvis en la metilació.

Estudis en bessons homozigots, mateixa càrrega genètica, un desenvolupa malaltia i un altre no, per la qual cosa ha d’haver factors ambientals.

Vegeu sengles articles (en anglès), sobre el risc d’herència i un altre que neix d’Euro-Motor, qüestionari que està al nostre blog traduït i que ajuda a conèixer si els factors ambientals juguen un paper rellevant.

Treballem en aquesta línia juntament amb M. A. Barceló i M. Saez, i hem publicat un treball que relaciona factors ambientals i malaltia.

El nostre grup treballa amb el Dr. Al-Chalabi i en el seu centre ha estat durant part de la seva formació el Dr Verges.

ALS / PK a la península de Kii, Dr. Kuzura

L’any 1911 es descriu un clúster d’ELA a la península japonesa de Kii. En el decurs del temps, es va poder observar en aquesta zona un increment del complex ELA-PK (Parkinson).

En necròpsies de 18 dels malalts observen acumulació de proteïnes. D’aquests malalts, 16 tenien historial familiar i 2 eres esporàdics.

De les 18 necròpsies, en 8 predominava el dipòsit TDP 43, en 5 tenien predomini de Tau i en d’altres 5 predominava la sinucleïna.

En algunes ocasions observen tau i sinicleïna a la mateixa motoneurona.

Refereix que el complex ELA-PK de la península és una proteinopatia amb diferents acumulacions de proteïnes presents en diferents malalties neurodegeneratives, com ara la demència, PK i ELA.

Al seu torn, s’observa al llarg dels anys una caiguda en la incidència d’aquest complex a la zona, sense saber per què passa això.

En aquests pacients, la majoria presenten una càrrega genètica, no està clara la relació amb factors ambientals i l’augment de l’esperança de vida i l’edat poden jugar un paper en el grau de risc.

Genotip fenotip en esclerosi lateral primària (PLS) i paraplegia espàstica (HSP), Dr. J. Statland

Es tracta de dues malalties amb afectació de primera neurona motora (espasticitat).

L’estudi es fa gràcies a Create, un consorci nordamericà, que permet aglutinar pacients donada la baixa freqüència de la malaltia, D’aquí la importància dels treballs col·laboratius

Són dues malalties que es poden confondre, encara que s’observa que són més joves els que tenen paraplegia i els pacients de PLS tenen símptomes bulbars.

El 59% de pacients d’HSP tenen causa genètica, en el 60% dels casos el gen més freqüent és spg4, seguit del 7.

Si apliquem l’escala funcional el valor és el mateix per a les dues malalties, en canvi els pacients amb HSP reflecteixen més símptomes sensitius. Ambdós dos grups tenen valors normals de funció respiratòria. La urgència miccional apareix en HSP

Nens amb malaltia de neurona motora, Dr. P. Andersen

Descriu casos de nens amb mutació en SOD 1, sense activitat de la mateixa a nivell de citosol.

Els pares són sans, tot i que portadors, i desconeixem el risc de patir la malaltia. Es tracta d’un treball publicat N Eng Med 2019.

Final de vida, L. Deliens

Les cures pal·liatives s’han d’iniciar en el moment del diagnòstic de la malaltia, ja que s’han d’afrontar problemes que apareixeran al llarg de la malaltia.

Hi ha un tabú sobre l’ús de cures pal·liatives i fins i tot del plantejament del lloc triat per morir. A Bèlgica, un 80% vol morir  a casa i en canvi un 49% ho fa a l’hospital.

S’ha de tenir en compte que la gravetat dels símptomes d’un pacient amb malaltia de motoneurona i la sobrecàrrega que genera.

Hem de realitzar un maneig holístic (social, psicològic i de símptomes clínics).

Hi ha un patiment existencial a tenir en compte. Un maneig que des de la unitat realitzem gràcies a la Fundació Miquel Valls, la qual cosa m’enorgulleix.

Parla de la integració en unitats de les cures pal·liatives, i del desenvolupament de plans de decisions, aspecte que el model català treballa.

Vegeu l’article (en anglès)

L’efecte positiu de la rehabilitació, D. Lule

Sembla en la literatura que l’efecte de la Rehabilitació en la qualitat de vida o evolució és dubtós.

Un 24% de professionals diuen que no hi ha evidència robusta.

Han realitzat un estudi amb 75 pacients, 34 amb ventilació, 4 amb PEG.

S’avalua l’efecte per escales, incloent també escales de satisfacció davant la previsió.

Un 44% de pacients utilitzava mesures ortopèdiques, un 23% presentava depressió, tot i que globalment consideren la qualitat de vida satisfactòria.

El pacient realitza activitat una mitjana de 20 minuts al dia.

En l’estudi alemany tots els pacients reben 1h 25 minuts per setmana.

El pacient afirma estar satisfet i amb bona qualitat de vida, i disminueix el risc de depressió.

Això fa que s’hagin de estandarditzar els tractaments.

Recullen necessitats dels pacients que van a impactar en el seu benestar de l’pacient. Van ser molts, però en mantenir l’activitat, la rehabilitació va ajudar.

Al seu torn, pacients amb peg, traqueo, BIPAP i sense mobilitat han vist que decidirien de nou actuar de la mateixa manera, no es penedeixen de decisions preses.

Tot i així, s’ha de considerar l’entorn i la cultura quan es plantegen les decisions a prendre i quan es prenen.

Assaig amb bloqueig supraescapular al dolor d’espatlla, P. Allcroft

El 70% de pacients amb malaltia de neurona motora refereixen dolor.

El 33% el tenen a l’espatlla, impacta en la qualitat de vida i limita.

Els bloquejos amb cortis i bupivacaïna són habituals, però útils?

Per això realitzen estudi, en pacients amb dolor d’un mes d’evolució. Passen el test SPADI (13 ítems que valoren la limitació que genera el dolor d’espatlla).

Un cop aplicat el bloqueig analgèsic, avaluen la resposta al dolor i si repetirien o no el tractament.

49 pacients, 31 van contestar el qüestionari, 27 van ser tractats.

S’objectiva millora del dolor i satisfacció amb aquesta millora.

No es precisen radiòlegs i es pot realitzar a la consulta durant la millora en 3 mesos.

No fa referència si són pacients en què el dolor és per espasticitat o atròfia i si això influeix en la resposta.

Model d’atenció, S. Mathers

Es tracta d’una ponent que parla d’Austràlia, amb un model que ha de tenir en compte les llargues distàncies (país extens, unitats a la costa, població dispersa).

Han redactat un programa d’atenció a pacients que viuen amb malaltia neurològica, i fan un estudi on els pacients fan saber que necessiten accés del professional des del domicili, així com suport emocional. En el primer punt hi ha coincidència amb la demanda que generaven els nostres pacients en el qüestionari de satisfacció.

Demanden els pacients una visita propera amb contacte amb el terciarisme.

Estableixen red flags, senyals d’alarma per remetre el pacient a la unitat multidisciplinar.

Han detectat problemes de comunicació entre nivells sanitaris, i problemes de generació d’una plataforma comuna.

Han creat a l’estat de Victòria, My Neuro Palliative Care 2019-2021 i MINDAUS, plataforma de consorci per a la investigació genòmica i banc de dades. En aquesta línia, treballem amb la Universitat de Girona per desenvolupar un model de dades comú.

Aconsello aquesta web britànica

Donant notícies: la distància entre la teoria de com s’ha de fer i la realitat, Prof Samar Aoun

Realitza un estudi des de les dues parts: professional i pacient.

Valoren: lloc, com se cita, si s’explora el que el pacient vol saber i fins on es dona la informació necessària.

Són pacients principalment espinals amb un retard diagnòstic d’un any. En el 95% de casos el diagnòstic el fa el neuròleg.

Més del 60% opina que el temps i les eines usades són correctes.

Es queixen de les interrupcions durant la visita, o del fet que es dona massa informació. Es valora deixar un moment per a la privacitat i es torna a entrar i es dóna un altre dia a venir per parlar.

De vegades la vivència de de la visita no és la mateixa en el cuidador i el pacient.

Pel que fa al professional, està estressat donant el diagnòstic al no poder respondre totes les preguntes. A més, la majoria no ha estat format per donar males notícies. És cert que les eines per donar males notícies de vegades no són útils, perquè les característiques que es necessiten per donar-les depenen de trets innats a la personalitat del professional.

En l’estudi de 2019 de MND Austràlia un 43% de pacients o cuidadors estan descontents com han estat informats.

MiNDToolkit, Dr. Radakovic

El 50% de pacients tenen alteració cognitiva que impacta en qualitat de vida.

La guia NICE estableix una necessitat de comunicació.

Existeixen dos tests bàsicament validats per a ELA, ECAS i CBS, i validats a l’espanyol.

Es tracta en aquesta presentació de donar les eines per manegar a través d’un delphi: els professionals necessiten eines que ajudin a conèixer l’ estat cognitiu per planificar els pacients o familiars necessiten informació.

Final de vida, Dr. A. Kulkarni

Estudia 39 pacients que accepten en neuropaliatiu. El 73% s’admeten des de l’inici. Un 49% tenen el pla de decisions avançades realitzat, el 69% ventilats i 57% amb peg; 23% secrecions manegades amb fàrmacs o dispositius.

Quan arriben a la fase terminal, aquesta dura 3, 5 dies i la causa de mort és neumonia aspirativa.

En aquesta fase terminal només el 6% van a realitzar-se analítica o placa de tòrax.

La majoria rebrà opioides per gestionar dolor i dispnea.

La sedació amb midazolam, de la dosi dependrà la durada d’aquesta fase.

Tot i estar en fase terminal, fins a un 49% rep antibiòtics 1 setmana, la qual cosa és contradictòria.

D’altra banda, el comparen amb 9 pacients tractats per pal·liatius generals, no neuropaliatius. Nosaltres a Catalunya no tenim neuropaliatius, la qual cosa s’hauria de pantejar donat l’augment de població amb malalties neurodegeratives.

No hi ha diferències significatives entre els dos grups.

La limitació: el baix nombre de pacients.

És important educar els grups de pal·liatius en el pacient neurològic.

Telehealth, K. Atkins

Analitzen l’ús durant un any de la telemedicina a una unitat d’Austràlia.

Ho plantegen per al seguiment del pacient i contacte amb la unitat. Bàsicament, el motiu de contacte del pacient és per qüestions relacionades amb medicació o nutrició.

Com línies futures plantegen la interacció amb altres nivells sanitaris.

Reforça la idea per la qual defensem la implementació de la telemedicina al nostre centre, amb una plataforma comuna entre primària, hospital de referència i terciarisme.

Impacte de salut mental en l’ús de recursos sanitaris. J. Trollor

No hi ha una anàlisi que quantifiqui l’impacte de la salut mental en pacient amb malaltia de neurona motora en l’ús de recursos sanitaris.

En general els pacients amb motoneurona fan més ús de recursos sanitaris de salut mental, donada la comorbiditat que en aquest sentit poden tenir.

Això s’ha de tenir en compte a l’hora de planejar l’atenció sanitària d’aquests pacients.

 

Posted in Actualitat | Tagged , | Comments Off on Més notes de treball des del Simposi Internacional d’ELA a Austràlia (II)

Notes de treball des del Simposi Internacional d’ELA a Austràlia (I)

Des del dimecres 4 i fins al divendres 6 de desembre més de 1.000 d’investigadors i professionals de tot el món participen a la 30a edició del Simposi Internacional d’ELA i altres malalties de motoneurona a Perth (Austràlia). Un dels fonaments en la lluita contra l’ELA és el foment de la col·laboració entre els investigadors de tot el món, i aquest és el principal objectiu del simposi.

 

La Dra. Mònica Povedano, responsable de la Unitat Funcional de Malalties de Motoneurona de l’Hospital Universitari de Bellvitge, s’ha desplaçat a la ciutat australiana per participar en la trobada científica més rellevant al voltant de l’ELA i ens ha semblat una bona idea compartir les seves notes diàries des d’aquest blog. Amb la diferència horària (7 hores més), quan publiquem aquesta primera entrega de les notes de treball de la Dra. Povedano, s’haurà tancat la primera jornada del simposi.

El repte dels biomarcadors, a càrrec de Martin Turner

Quins problemes tenim a la malaltia? el fracàs dels assajos. Fins ara tenim dos tipus d’assajos:

1. Valoració de la supervivència, 18 mesos durada (assaig riluzol)

2. Valoració de la caiguda de l’escala funcional: 12 mesos (assaig edavarone)

Cada vegada adquireix més importància l’ús de biomarcadors en la malaltia i en aquesta sessió plenària Turner fa una descripció dels diferents biomarcadors que tenim i que ens ajudaran a:

1. Millorar la inclusió en els assajos

2. Estratificar als pacients

3. Valorar l’eficàcia amb petits canvis

Així tenim:

  • marcadors d’afectació extramotora: usod i la RMN funcional
  • marcadors de primera neurona motora: estimulació magnètica, magnetoencefalografia
  • marcadors de segona neurona motora: Munix, neurofisio índex, impedància electromiografia (EIM)
  • marcadors en fluids: orina p75.
  • LCR: neurofilaments que ajuden al seguiment i a valorar la progressió,
  • chitinases: marcadors d’inflamació

Tot i que aquests marcadors són importants, és l’estudi en portadors asimptomàtics el que ens ajudarà a conèixer quan realment comença la malaltia

Amb l’ús de biomarcadors apareix una nova àrea per als assajos clínics en ELA: en progressió, efecte o fins i tot en la detecció de presimptomàtics.

Vegeu l’article sobre l’estat de l’art dels biomarcadors en les malalties de motoneurona (en anglès)

Assajos clínics

S’ha presentat la Plataforma de la costa Est nordamericana Neals.

Hi ha més de 130 companyies amb fcs en el seu pipeline per a l’ELA

Avui la tendència es treballar en plataformes que contestin diferents fcs i alhora compartint placebo. Això és el que farà TRICALS, i és el que ha el Healey Center.

Hi ha 57 centres, 21 firmes que esponsoritzen i s’han realitzat 57 estudis.

Hi ha un comitè que selecciona si els estudis es poden fer.

Treballant a una plataforma augmenta el nombre de pacients amb possibilitat de ser tractats, de cada 4 pacients, 3 rebran fàrmac.

Canvia el primary end point: escala funcional, no la SUPV.

IDUBILAST: fàrmac amb efecte antiinflamatori.

denominat: MN 166.100 mg / dia

S’ha realitzat un estudi amb 36 pacients i s’ha avaluat a nivell cerebral si disminueix l’activitat de la glia amb PET i el marcador PBR28. I en sèrum han avaluat marcadors d’inflamació amb TNF I MIF, així com a marcador de dany estructural com el neurofilament.

L’estudi ha demostrat millora de nivells de MIF, i que és segur.

No hi ha canvis en el PET.

Posted in Actualitat, ELA actualitat | Tagged , , | Comments Off on Notes de treball des del Simposi Internacional d’ELA a Austràlia (I)

Continua la recerca amb el levosimendan

Recentment s’han publicat els resultats dels primer assaig clínic fase II amb levosimendan oral a l’ELA (vegeu l’article) .

El levosimendan es un fàrmac que potencia la sensibilitat al calci  interactuant amb el complex Troponina C que es el que regula la contracció muscular de la musculatura cardíaca y esquelètica.  Actualment esta indicat en la preparació endovenosa per la agudització de la insuficiència cardíaca greu amb bons resultats. Alguns estudis experimentals han observat una millora en la contractilitat i funció del diafragma amb aquesta fàrmac.

Amb aquesta hipòtesi s’ha desenvolupat aquest estudi en el que han participat 66 pacients amb la presentació oral del fàrmac. El disseny de l’estudi va ser randomizat amb tres períodes creuats de 14 dies de tractament en tres branques: placebo, levosimendan 1 mg/dia o levosimendan 2 mg/dia seguits de un període obert de 6 mesos en el que tos els pacients rebien levosimendan a dosi de 2 mg/dia durant 6 mesos.

Els resultats de l’estudi no mostren diferencies en la evolució de l’escala funcional ALSFRS-R ni en la capacitat funcional respiratòria (SVC) mesurada en posició de sedestació però si mostren una millora significativa en la SVC mesurada en posició de decúbit en els pacients que prenen Levosimendan enfront al placebo i aquesta millora es dosi depenent, es a dir, és més important amb la dosi de 2 mg/dia.

En base en aquests resultats s’ha dissenyat un segon estudi (REFALS) molt més ampli amb 450 pacients que s’està duent a terme en l’actualitat i en el qual participa la Unitat Funcional del nostre centre. Es tracta d’un estudi randomitzat en el que els pacients reben tractament amb placebo o levosimendan 2 mg/dia durant un any. En el nostre centre s’ha inclòs 14 pacients. La inclusió de pacients ja ha finalitzat i els resultats de l’estudi encara no estant disponibles donats que alguns pacients encara continuen en estudi.

Posted in Actualitat, recerca | Tagged | Comments Off on Continua la recerca amb el levosimendan

La Unitat Malalties de Motoneurona de Bellvitge rep una beca del COMB per formar un neuròleg etíop

El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona ha atorgat una de les beques Dr. José Luis Bada a la UFMM per a l’estada formativa del neuròleg etíop Dereje Melka a l’Hospital de Bellvitge.

Des de fa 25 anys, les beques Bada promouen la formació de metges en cooperació internacional, amb l’objectiu de millorar les condicions sanitàries dels països en desenvolupament. Aquestes ajudes van ser creades en memòria del Dr. José Luis Bada, pioner en la medicina tropical, la cooperació sanitària i la salut en les migracions. També va ser l’impulsor de la Unitat de Medicina Tropical al CAP Drassanes de Barcelona.

Les beques van ser lliurades el dimecres 13 de novembre a la seu del COMB i en nom de la Unitat de Malalties de Motoneurona la va recollir el Dr. Raúl Domínguez (a la imatge del COMB, el primer per l’esquerra de la filera del mig).

Amb l’estada del Dr. Dereje Melka a l’Hospital de Bellvitge, que es formalitzarà en el decurs de les pròximes setmanes, es dona continuïtat a un curs que un grup de professionals de Bellvitge va dur a terme a la capital d’Etiòpia, Addis Abeba, el passat mes de setembre. El curs es va centrar en les malalties neuromusculars i l’ús de l’electromiografia (control amb elèctrodes de la salut dels músculs i les cèl·lules neuronals que els controlen) i l’ecografia per al seu diagnòstic i tractament.

Posted in Actualitat | Tagged , , , , | Comments Off on La Unitat Malalties de Motoneurona de Bellvitge rep una beca del COMB per formar un neuròleg etíop

Prudència i rigor en la comunicació de nous tractaments

Ara fa uns dies, els mitjans de comunicació publicaven informacions sobre un tractament de cèl·lules mare impulsat pel laboratori Brainstorm Cell Therapeutics podria alentir l’avanç de l’ELA. L’assaig que està duent a terme aquest laboratori pretén desenvolupar una teràpia que consisteix a utilitzar cèl·lules mare mesenquimals (MSC) que es converteixen en cèl·lules que produeixen factors neurotròfics. Aquestes cèl·lules mare s’injecten en el líquid cefaloraquidi.

Des de la Unitat Funcional de Malalties de Motoneurona de l’Hospital Universitari de Bellvitge creiem que és important recordar que es tracta d’un assaig que encara no està acabat i que, per tant, no pot oferir resultats definitius en relació al valor de les cèl·lules mare per desaccelerar l’evolució de la malaltia. A dia d’avui, només s’han publicat el resultats de les fases I i II (podeu recuperar aquí l’entrada del blog escrita per Cova Joglar amb la definició de les diferents fases d’un assaig clínic).

Una de les conclusions d’un article que podeu llegir en aquest enllaç és que “els resultats obtinguts suggereixen que l’administració IT i IM de cèl·lules MSC-NFT en pacients amb ELA és segura i proporciona indicacions de possibles beneficis clínics, que s’hauran de confirmar en un pròxim assaig clínic”.

Una vegada més, apel·lem a la responsabilitat dels mitjans de comunicació perquè corroborin l’estat real dels estudis abans de publicar informacions que poden fer créixer esperances entre els pacients sense un fonament sòlid.  Qualsevol reacció que un pacient o una família puguin fer davant la recerca d’un nou tractament és justificable, però no ho son les que puguin dur a terme els mitjans, publicant notícies sense el filtre de les comprovacions que formen part de l’exercici correcte de la seva activitat.

Què són les cèl·lules MSC?

Les cèl·lules mesenquimals (MSC) són cèl·lules mare multipotents que poden diferenciar-se en tres grans llinatges: mesoderma, endoderma i ectoderm, fins i tot cap a les cèl·lules neuronals, gràcies a l’addició de substàncies específiques. En particular, es poden fer servir diferents molècules i factors de creixement per induir la diferenciació neural de les MSC.

Se sap que l’activitat de les cèl·lules MSC està intervinguda, almenys en part, de manera paracrina, a través de l’alliberament de diferents factors i biomolècules que representen el secretoma d’MSC. Aquests factors secretats inclouen proteïnes solubles, com a factors de creixement i citocines, àcids nucleics lliures, lípids i vesícules extracel·lulars. Les biomolècules incloses en els derivats del secretoma poden promoure la reparació de teixits i la immunomodulació intervinguda, les activitats antiinflamatòries i antiapoptòtiques.

Les accions antiinflamatòries i neuroprotectores del secretoma poden estar intervingudes, almenys en part, mitjançant l’alliberament de citocines antiinflamatòries. En particular, el factor de creixement transformant β (TGF-β), la interleucina (IL) i altres citocines antiinflamatòries poden ser responsables de l’acció antiinflamatòria, mentre que els factors neurotròfics poden intervenir la neuroprotecció. A més dels factors solubles, les MSC alliberen exosomes, que són vesícules tancades en la membrana, envoltades per una capa de fosfolípids que contenia proteïnes, lípids i ARN codificants i no codificants.

Una altra característica important de les MSC, particularment útil en el context clínic, és la seva capacitat per migrar al lloc de la lesió després de la seva administració, una propietat anomenada “referència” intervinguda per quimiocines.

Avui dia, se sap que algunes de les propietats beneficioses relacionades amb l’ús de MSC depenen de l’alliberament de factors de creixement i molècules solubles.

Posted in Actualitat, ELA actualitat, recerca | Tagged , | Comments Off on Prudència i rigor en la comunicació de nous tractaments

TRICALS, una plataforma que suma pacients, investigadors i indústria farmacèutica contra l’ELA

La Unitat Funcional de Motoneurona de l’Hospital Universitari de Bellvitge és l’únic grup clínic d’Espanya que forma part, hores d’ara, de TRICALS, un grup de treball estable sorgit al si de l’ENCALS que té l’objectiu d’aconseguir de potenciar els assaigs clínics i compartir els seus resultats. Així es podria accelerar l’arribada dels resultats dels assaigs als pacients d’ELA el més aviat possible.

L’objectiu final de TRICALS és desenvolupar un tractament eficaç per a l’ELA a partir de la interconnexió de pacients, centres i unitats de recerca i la indústria farmacèutica i biotecnològica. El treball en grup pot facilitar que els assaigs clínics es duguin a terme de forma més ràpida i eficient.

Fins ara, més de 700 pacients de Regne Unit, França, Itàlia, Suïssa, Països Baixos, Bèlgica i Irlanda s’han registrat de forma voluntària a la base de dades de TRICALS. En registrar-se, es demana als pacients que completin els detalls mèdics necessaris per avaluar la seva compatibilitat  de cara als proper estudis clínics. Els pacients registrats reben notícies del seu centre quan es posa en marxa un nou assaig clínic.

En crear un registre internacional ben documentat de pacients amb ELA, connectats a un centre assistencial o de recerca local, TRICALS pretén accelerar i augmentar la quantitat d’assaigs clínics de possibles medicaments per a l’ELA.

Posted in Actualitat, recerca | Tagged , | Comments Off on TRICALS, una plataforma que suma pacients, investigadors i indústria farmacèutica contra l’ELA

L’Hospital Universitari de Bellvitge obté la certificació CSUR del Ministeri de Sanitat per a malalties neuromusculars rares

El Ministeri de Sanitat atorga el reconeixement de CSUR (Centres, Serveis i Unitats de Referència) amb l’objectiu de garantir l’equitat en l’accés a una atenció sanitària de qualitat, segura i eficient a persones amb patologies minoritàries o de molt baixa prevalença. Hores d’ara, l’Hospital Universitari de Bellvitge compta amb un total d’11 CSUR. El darrer CSUR del centre a obtenir aquesta certificació ha estat el de malalties neuromusculars rares, entre les quals s’inclou l’ELA.

El grup de malalties neuromusculars rares inclou les malalties de motoneurona, com ara l’ELA; les d’origen genètic que afecten la placa motora (síndromes miastènics congènits); les neuropaties sensitivomotores i autonòmiques hereditàries (malaltia de Charcot-Marie-Tooth, entre d’altres); les malalties musculars hereditàries i malalties neuromusculars multisistèmiques.

Per al Dr. Carles Casasnovas, coordinador del CSUR de malalties neuromusculars de l’Hospital Universitari de Bellvitge, el reconeixement “és molt important per aconseguir que els pacients puguin accedir al millors tractaments sense importar la seva comunitat autònoma de residència”. Afegeix que “també posiciona els professionals de l’hospital a nivell nacional i europeu, formant part de l’avantguarda tant pel que fa a l’assistència com a la recerca de les malalties neuromusculars rares”.

Els CSUR donen cobertura assistencial a tot el territori estatal; proporcionen atenció i seguiment multidisciplinari; garanteixen la continuïtat de l’atenció entre diferents etapes de vida del pacient (infant-adult) i nivells assistencials i actuen com a nodes de formació d’altres professionals. L’acreditació com a CSUR permet, a més, la integració a les Xarxes Europees de Referència (ERN).

Posted in Actualitat, ELA actualitat, General | Tagged , | Comments Off on L’Hospital Universitari de Bellvitge obté la certificació CSUR del Ministeri de Sanitat per a malalties neuromusculars rares

Un nou assaig amb masitinib objectiva un alentiment de l’evolució de l’ELA

La Unitat de Motoneurona de l’Hospital Universitari de Bellvitge ha participat en un assaig de masitinib amb 394 pacients d’ELA, seguits durant 48 setmanes, durant les quals s’ha avaluat la caiguda de l’escala funcional, la capacitat vital i la qualitat de vida.

A l’estudi s’ha objectivat un alentiment de la caiguda de l’escala funcional que es fa més palesa si es categoritzen els pacients en normal/lenta progressió i ràpida progressió. Aquest efecte es veu accentuat per la precocitat en l’inici del tractament, es a dir, quan la malaltia està menys evolucionada.

Masitinib és un inhibidor de tirosin Kinasa, i realitza un efecte neuroprotector actuant sobre la inmunomodulació de la glia, macròfags i mastòcits del sistema nerviós central i perifèrico.

Les dades de l’assaig estan sotmeses a l’anàlisi de l’EMA i ja han servit per plantejar un nou assaig, en el qual també participarà la Unitat de Motoneurona de l’Hospital de Bellvitge.

Adjuntem també un altre article (en anglès) sobre la revisió de cèl·lules mare mesenquimals, que comentarem en una entrada posterior.

Posted in Actualitat, recerca | Tagged , | Comments Off on Un nou assaig amb masitinib objectiva un alentiment de l’evolució de l’ELA

El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona premia la guia Con Gusto

Un equip de professionals de la Unitat Funcional de Motoneurona de l’Hospital Universitari de Bellvitge-IDIBELL, encapçalat per la dietista-nutricionista i farmacèutica Elisabet Romero Gangonells, ha estat guardonat amb el Premi al Projecte de Millora de la Qualitat Assistencial del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona per la realització de la guia Con gusto.

Es tracta d’una guia d’alimentació per a afectats d’ELA i per a persones amb problemes de deglució que va ser impulsada per la Fundación Luzón i cofinançada pel grup Iberostar. Es va publicar al juny de 2017 i des de l’Hospital de Bellvitge es va dur a terme la coordinació i elaboració, conjuntament amb el Campus de l’Alimentació de Torribera, de la Universitat de Barcelona, i la Fundació Alícia.

El premi està dotat amb 3.000 euros i ha reconegut el treball d’Elisabet Romero al capdavant d’un equip en el qual també hi figuren Montse Illan, Mònica Povedano, Elena Roura i Núria Virgili.

Aquí podeu veure la guia

I aquí recuperar la publicació que vam, fer al blog sobre la Guia Con gusto

I una altra més aquí

Posted in Actualitat, General | Tagged , , , | Comments Off on El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona premia la guia Con Gusto

Amanides (ben fresques) que fan estiu

En aquests dies tan calorosos només ens ve de gust menjar coses refrescants. Per això us proposem algunes idees per preparar amanides. Animeu-vos a cuinar-ne alguna i expliqueu-nos si us ha agradat! Li heu canviat algun ingredient?

En aquest enllaç podeu veure la infografia ampliada

Això sí, recordeu, sempre que us sigui possible, seguir les indicacions de les nutricionistes de la Unitat de Motoneurona de l’Hospital Universitari de Bellvitge per garantir una adequada ingesta calòrica.

 Text i infografies: Cova Joglar

Posted in Actualitat, General | Tagged , , , , | Comments Off on Amanides (ben fresques) que fan estiu