La videofluoroscòpia, una tècnica per tractar la disfàgia en els pacients d’ELA

La logopeda especialitzada en disfàgia de la Unitat Funcional de Malaltia de Motoneurona de l’Hospital Universitari de Bellvitge, Steffi Riera, explica com la videofluoroscòpia pot millorar la qualitat de vida dels i les pacients d’ELA, reduint l’impacte de les complicacions que provoca la disfàgia.

La disfàgia orofaríngia és reconeguda per l’Organització Mundial de la Salut a la Classificació Internacional de Malalties i es defineix com la dificultat o disconfort durant la deglució, des que el subjecte es col·loca el menjar a la boca fins que arriba a l’estómac.

La videofluoroscòpia de la deglució (VFS) es considera la prova de referència per diagnosticar la disfàgia. Consisteix en una exploració instrumental que es duu a terme amb raigs X, i utilitza un contrast per distingir el pas del bol durant la deglució del pacient. Aquesta prova ens permet distingir les fases de la deglució i analitzar si el líquid o l’aliment passa a via digestiva o es desvia cap a via respiratòria. A més, ens permet visualitzar el pas del bol per l’esòfag i distingir dificultats de deglució en pacients amb problemes esofàgics.

Els estudis realitzats estimen en un 80% la prevalença de la disfàgia en pacients amb Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA). En el marc de la Unitat Funcional de Malaltia de Motoneurona (UFEM), que forma part del CSUR (Centres, Serveis i Unitats de Referència del Sistema Nacional de Salut), liderada per la Dra. Mónica Povedano, s’inicia el servei de VFS a pacients amb ELA. La UFM de l’Hospital de Bellvitge en col·laboració amb la Fundació Miquel Valls, atén el pacient amb ELA de forma multidisciplinària i multidimensional, aplicant un model d’atenció clínica innovador que centra la malaltia al malalt i al seu entorn. Ara el pacient amb ELA que acudeix a la UFM té la possibilitat de tenir un control de la seva disfàgia amb VFS per tenir un bon diagnòstic i prevenir complicacions mitjançant un tractament interdisciplinari més precís.

Un bon diagnòstic i tractament de la disfàgia ens preveu les complicacions que comporta.
La disfàgia pot ser causada per diversos motius i és molt prevalent en diferents tipus de pacients, des de gent gran a pacients neurològics que han patit un ictus o pateixen malalties neurodegeneratives, a pacients amb complicacions digestives, càncer de cap i coll entre d’altres. Les complicacions de la disfàgia són malnutrició, deshidratació per una alteració a l’eficàcia de la deglució, o bé complicacions respiratòries, infeccions respiratòries, pneumònia i fins i tot la mort per una alteració en la seguretat de la deglució.

This entry was posted in General and tagged , . Bookmark the permalink.