NurOwn, resultats de la fase 3 de l’assaig clínic

La passada setmana es van reportar els resultats de l’assaig clínic en fase 3 d’NurOwn®, un assaig multicèntric, controlat amb placebo, aleatoritzat i doble cec dissenyat per avaluar la seguretat i eficàcia de NurOwn® en 189 pacients amb ELA. De la mà de la Dra. Mònica Povedano, responsable de la Unitat de Malalties de Motoneurona de l’Hospital Universitari de Bellvitge, coneixem els resultats d’aquest assaig.

Les cèl·lules mare mesenquimals derivades de la medul·la òssia (MSC) són cèl·lules progenitores multipotents que han demostrat un alt potencial terapèutic en malalties neurodegeneratives. Les MSC poden millorar la neurogènesi, modular la neuroinflamació, i contribuir a la neuroprotecció. L’estudi aprofita el potencial terapèutic dels factors neurotròfics (NTF) induint MSC autòlogues de l’pacient derivades de la medul·la òssia en cèl·lules MSCNTF (NurOwn) que secreten alts nivells de múltiples NTF.

Els resultats de l’assaig de fase 2 es van publicar al novembre de 2019. Els resultats van mostrar una eficàcia prometedora en un subgrup de pacients amb progressió més ràpida. La taxa de progressió de la malaltia (canvi de pendent de l’Escala de Qualificació Funcional Revisada d’ELA [ALSFRS-R]) en la població general de l’estudi va ser similar en els participants tractats i en els que van rebre placebo.

El tractament va augmentar els factors neurotròfics de l’LCR i disminuir els biomarcadors inflamatoris 2 setmanes després del trasplantament. Els nivells de MCP-1 de l’LCR (un marcador d’activació microglial i neuroinflamació) van disminuir significativament després del trasplantament i es van correlacionar amb la millora del pendent de l’ALSFRS-R en tots els punts temporals.

Aquestes dades van donar lloc a un nou estudi, fase 3:

Aquest nou estudi es va dur a terme en sis centres d’excel·lència: Universitat de Califòrnia a Irvine (Dra. Namita Goyal); Centre Mèdic Cedars-Sinai (Dr. Matthew Burford); Centre Mèdic de Califòrnia Pacific (Prof. Robert Miller); Hospital General de Massachusetts (Prof. Merit Cudkowicz, Dr James Berry); Facultat de Medicina de la Universitat de Massachusetts (Prof. Robert Brown) i Mayo Clinic (Prof. Anthony Windebank, Dr. Nathan Staff). 189 pacients van ser avaluats durant un període de preinclusió de 18 setmanes i els que van progressar ràpidament (definits com a pacients amb una disminució de al menys 3 punts en la puntuació de ALSFRS-R durant el període de preinclusió) es van assignar a l’atzar 1: 1 a de rebre tres injeccions intratecals (8 setmanes entre cada injecció) de NurOwn® o placebo.

Els participants van ser seguits durant 28 setmanes després de l’tractament.

El principal criteri de valoració de l’eficàcia de la fase 3 de l’assaig clínic, una anàlisi de resposta que avalua la proporció de participants que van experimentar una millora de 1,25 punts per mes es basa en les taxes de resposta a el tractament assumides del 35% en NurOwn davant el 15% en placebo. Aquestes estimacions es van basar en les dades històriques dels assaigs clínics disponibles i en les dades de la fase 2 d’NurOwn. El criteri de valoració primari es va aconseguir en el 34,7% dels participants de NurOwn davant el 27,7% de l’Placebo (p = 0,453). El criteri de valoració de l’eficàcia secundària que mesura el canvi mitjà en la puntuació total d’ALSFRS-R des de la línia de base fins a la setmana 28, va ser de -5,52 amb NurOwn enfront de -5,88 amb Placebo, una diferència de 0,36 (p = 0,693).

En un important subgrup preespecificat amb malaltia primerenca, basat en la puntuació de referència ALSFRS-R 35, NurOwn va demostrar una resposta de tractament clínicament significativa. En aquest subgrup, hi va haver un 34,6% d’enquestats que van complir amb la definició de l’criteri de valoració primari en NurOwn i un 15,6% en Placebo (p = 0,288), i el canvi mitjà de la línia de base a la setmana 28 en la puntuació total de ALSFRS-R va ser de -1,77 en NurOwn i de -3,78 a Placebo (p = 0,198), una millora de 2,01 punts de ALSFRS-R a favor de NurOw.

Els criteris secundaris incloïen entre altres paràmetres l’estudi de biomarcadors.

L’anàlisi global dels pacients de l’estudi no ha mostrat una resposta amb significació estadística en l’objectiu principal. Així i tot, La Dra. Merit Cudkowicz, una de les investigadores principals d’aquest assaig afirma que va trobar una resposta clínicament significativa a NurOwn en un grup específic de pacients, aquells amb puntuació major o igual a 35 ALSFRS-R a la línia de base. Donada l’heterogeneïtat de l’ELA, no és sorprenent que el mesurament de l’efecte del tractament es pugui veure influït per la gravetat de la malaltia. Ës important explorar completament aquesta troballa, afegeix i a més, es va observar que NurOwn tenia els seus clars efectes biològics previstos amb importants canvis en els biomarcadors preespecificados de la malaltia i relacionats amb el tractament.

Els robustos canvis en els biomarcadors, inclouen NFL i l’MCP-1. Les biomostres d’aquest estudi seran compartides a través de l’biorepositorio de Neals per ajudar el coneixement de la malaltia. Al seu torn hi ha un compromís a compartir els resultats de forma detallada en les properes conferències científiques i en publicacions posteriors

Al seu torn, la FDA revisarà les dades per veure si hi ha un camí a seguir per donar suport a l’aprovació, segons va explicar Chaim Lebovits, Director Executiu de Brainstorm.

This entry was posted in Actualitat, General, recerca and tagged , . Bookmark the permalink.