La nutrició, un factor fonamental per a la qualitat de vida dels pacients d’ELA

L’augment de la supervivència de malalts afectats per l’ELA que són atesos per equips multidisciplinars enfront el tractament amb especialitats aïllades entre si ha estat provat per diversos estudis internacionals. Dins el ventall de disciplines que integren aquests equips, els nutricionistes hi juguen un paper rellevant, donat que un estret seguiment de l’estat nutricional del pacient des de la primera visita és essencial per oferir-li una major qualitat de vida.

La Unitat Multidisciplinar d’ELA de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) ha dut a terme un estudi per avaluar els efectes de l’atenció combinada des d’àmbits tant diversos com la pneumologia, neurologia, nutrició, endocrinologia, rehabilitació i fisioteràpia, psicologia o treball social.

L’estudi, realitzat sobre 418 pacients diagnosticats d’ELA, ha provat que els malalts atesos per la unitat multidisciplinar tenen una mitjana de supervivència superior als que ho són pel serveis de neurologia general.

En aquests resultats  té molt a veure el treball dietètic amb el pacient. Des de la primera visita, es porta a terme una valoració nutricional que es va actualitzant amb un seguit de controls periòdics posteriors. Així, és molt important realitzar les mesures antropomètriques i detectar el més aviat possible les causes de pèrdues de pes involuntàries per establir el tractament nutricional adequat.

D’altra banda, l’exploració de la disfagia contribueix de forma decisiva a determinar una dieta idònia, introduint, si és el cas, espessants i suplements nutricionals amb fórmules hipercalòriques per evitar o corregir la pèrdua de pes. Quan aquestes mesures es fan insuficients s’indica la col·locació precoç d’una gastrostomia per millorar el benestar del pacient i evitar una derivació anticipada als serveis de cures pal·liatives.

La Unitat Multidisciplinar d’ELA de l’HUB està integrada actualment per 11 perfils professionals diferents: neuròleg, pneumòleg, nutricionista, endocrinòleg, rehabilitador, fisioterapeuta, psicòleg, treballador social, infermera gestora, logopeda i administratiu.

Vegeu l’estudi Experiencia en la atención nutricional en un equipo multidisciplinar de ELA

This entry was posted in recerca and tagged , , , . Bookmark the permalink.